PHIM BỘ
Lò Võ Thiếu Lâm - Võ Bá Thiếu Lâm (1993) Heroes From Shaolin (1993)
Cát Tinh Báo Hỷ (1988) The Legend Of Master Chan (1988)
Kim Đồng Ngọc Nữ (1990) In The Realms Of Joy (1990)
Mộng Hồi Đại Thanh (2019) Dream Back To The Qing Dynasty (2019)
Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ (2018) Siege In Fog (2018
Sứ Đồ Hành Giả 3 - Mất Dấu 3 (2020) Line Walker - Bull Fight (2020)
Nhiệt Huyết Trường An (2017) Detective Samoyeds (2017)
Anh Chỉ Thích Em (2019) Le Coup De Foudre (2019)
U Kim Huyết Kiếm (1990) The Hunter's Prey (1990)
Thập Tam Hoàng Triều - Hoàng Thành Tranh Bá (1992) The Rise And Fall Of Qing Dynasty (1992)
Thập Tam Hoàng Triều - Máu Nhuộm Tử Cấm Thành (1990) Bloodshed Over The Forbidden City (1990)
Thủy Hử (1998) The Water Margin (1998)
Lòng Hiếu Động Thiên - Câu Chuyện Hiếu Thảo (1995) Self Denial (1995)
Vùng Tử Địa 2 (2017) Into The Badlands Season 2 (2017)
Vùng Tử Địa 1 (2015) Into The Badlands: Season 1 (2015)
Quốc Sĩ Vô Song Hoàng Phi Hồng (2017) Fei Hung Wong (2017)
Sát Thủ (2020) Death By Zero (2020)
Khuynh Thế Cẩm Lân Cốc Vũ Lai (2020) Eternal Love Rain (2020)