PHIM BỘ
Trộm Long Tráo Phụng - Tuyệt Sắc Song Kiều (2000) Stealing Dragon Exchanging Phoenix (2000)
Trò Chơi Vương Quyền 7 (2017) Game Of Thrones 7 (2017)
Trò Chơi Vương Quyền 6 (2016) Game Of Thrones 6 (2016)
Trò Chơi Vương Quyền 4 (2014) Game Of Thrones 4 (2014)
Trò Chơi Vương Quyền 3 (2013) Game Of Thrones 3 (2013)
Trò Chơi Vương Quyền 2 (2012) Game Of Thrones 2 (2012)
Trò Chơi Vương Quyền 1 (2011) Game Of Thrones 1 (2011)
Đại Tần Đế Quốc 1 (2009) The Qin Empire 1 (2009)
Lưỡng Kiếp Nhân Duyên (2020) The Love Lasts Two Minds (2020)
Đại Tần Đế Quốc 2 - Chí Thiên Hạ (2012) The Qin Empire 2 (2012)
Khởi Nghiệp (2020) Start-up (2020)
Kỳ Hồn (2020) Hikaru No Go (2020)
Đại Tần Đế Quốc 3 - Quật Khởi (2017) The Qin Empire 3 (2017)
Lang Quân 100 Ngày (2018) 100 Days My Prince (2018)
Phượng Lệ Cửu Thiên (2020) Renascence (2020)
Cửu Quỷ Hồ Truyện - Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly (2020) Tale Of The Nine Tailed (2020)
Truyền Thuyết Phi Đao (2016) The Legend Of Flying Daggers (2016)
Vợ Tôi Là Đặc Công (2020) Go! Go! Go! Operation C9 (2020)